Nové

Reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra Žilina-výzva na predloženie cenovej ponuky a na účasť na prípravných trhových konzultáciach

Zapis z PTK_SKO ZAOznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“)

 

  

Výzva na predloženie cenovej ponuky a na účasť na prípravných trhových konzultáciách

k predmetu zákazky

Cenovy rozpocet_restaurovanie fasad Vyzva_PKT_restaurovanie fasad  Príloha 02 Potvrdenie aktuálneho stavu Príloha 01

Reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra Žilina

 

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                                    Štátny komorný orchester Žilina

So sídlom:                              Dolný val 47, 011 28 Žilina

Kontaktná osoba:               Ing. Ľubomír Klimek

IČO                                                          00 228 672

DIČ                                                           2020671818

Elektronická pošta:            lubomir.klimek@skozilina.sk

Telefón:                                 +421 41 245 1118

Mobil:                                     +421 903 847 779

 

 1. Účel prípravných trhových konzultácií (PTK)

Účelom PTK je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním predmetu zákazky, s cieľom:

–           stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávaní aktuálnu a relevantnú predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ);

–           príprava a informovanie potenciálnych záujemcov o plánovanom postupe verejného obstarávania;

–           zadefinovať jednoznačný, úplný a nestranný opis predmetu zákazky;

–           získať a zapracovať spätnú väzbu od hospodárskych subjektov (ďalej iba „HS“), ktoré sa zúčastnia PTK.

 

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra Žilina v rozsahu dokumentu „Reštaurátorský výskum a návrhu na reštaurovanie fasád“, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.

 

 1. Miesto a termín dodania

Miesto: adresa verejného obstarávateľa

Termín dodania: do 6 mesiacov po podpise zmluvy.

 

 1. Rozdelenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na časti.

 1. PTK sa môže zúčastniť subjekt ktorý

je oprávnený poskytovať služby, ktoré budú predmetom verejného obstarávania v súlade s  stanovením § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.

 

 1. Náklady

Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou na PTK znáša hospodársky subjekt, bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

 

 1. Priebeh PTK
  1. Hospodársky subjekt prejaví svoj záujem o účasť na PTK zaslaním indikatívnej cenovej ponuky alebo pripomienok k opisu predmetu zákazky.
  2. Uchádzač predloží indikatívnu cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
  3. Indikatívne ponuky resp. pripomienky k opisu predmetu zákazky sa predkladajú do 12.2021 (vrátane).
  4. S cieľom zaistiť primerané opatrenia, aby sa účasťou hospodárskeho subjektu nenarušila hospodárska súťaž, bude z PTK vyhotovená Zápisnica o priebehu prípravných trhových konzultácií. Táto bude súčasťou dokumentácie a bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.
  5. Hospodársky subjekt môže predložiť cenovú ponuku poštou, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa alebo elektronicky na email: klimek@skozilina.sk . Verejný obstarávateľ preferuje predloženie ponúk na stanovenie PHZ alebo pripomienok k predmetu zákazky elektronicky.

 

 1. Komunikácia

Komunikácia v priebehu konzultácií prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, email: lubomir.klimek@skozilina.sk .

Verejný obstarávateľ zverejní súvisiace informácie a dokumenty na svojej stránke https://skozilina.sk/  .

 

 1. Doplňujúce informácie

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí získané informácie a poznatky z PTK a následne určí PHZ  a doplní opis predmetu zákazky. Hospodárske subjekty sa následne môžu zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania a predložiť ponuku.

 

Je možnosť vykonať obhliadku predmetu zákazky. Obhliadku predmetu zákazky môže uchádzač vykonať s predchádzajúcim dohovorom s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

 

 1. Prílohy

 

Príloha 01: Reštaurátorský výskum  a návrh na reštaurovanie fasád

Príloha 02 Potvrdenie aktuálneho stavu

Príloha 03 Cenový rozpočet na reštaurovanie uličných fasád

 

 

Žilina dňa 15.12.2021

 

 

 

Ing. Ľubomír Klimek

osoba poverená realizáciou PKT