Prenájom priestorov SKO Žilina

Kapacita sály : 401 miest
Rozmery pódia : 12 x 7 m
Kapacita šatne : 100 osôb

 

Usporiadateľské služby:
Kultúrny program podľa želania, účinkovanie sólistov, komorných súborov a celého orchestra ŠKO Žilina

 

K dispozícii veľké koncertné klavíre Steinway a Yamaha, organ Rieger Kloss,
možnosť usporiadania kultúrneho podujatia, promócií, nahrávok a iné.

Mám záujem  Zobraziť cenník

 

Cenník minimálnych cien za jednorazový prenájom nebytových priestorov

Domu umenia Fatra v priestoroch Štátneho komorného orchestra Žilina (ďalej len ŠKO Žilina)

1. Predmet cenníka

Predmetom cenníka za jednorazový prenájom nebytových priestorov v Dome umenia Fatra v priestoroch Štátneho komorného orchestra Žilina(ďalej len „cenník“ je stanovenie minimálnych sadzieb za jednorazový prenájom priestorov v Dome Umenia Fatra v Žiline (ďalej len „DUF“).

2. Všeobecné ustanovenia

Základné technické a personálne vybavenie

Pre účely tohto cenníka sa základným technickým vybavením rozumie:

 1. Zvukové vybavenie – základné ozvučenie v koncertnej sále, CD prehrávač, 2x mikrofón so stojanmi, 2 x mikrofón bez šnúry, možnosť ozvučenia mobilného telefónu a iného prenosového zariadenia.
 2. Svetelné vybavenie – plná batéria javiskového osvetlenia, možnosť stmievania a použitie farebných hlavíc
 3. Zázemie pre účinkujúcich
 4. Uvádzačky a šatniarky – 9 osôb
 5. Javisková technika – 1 osoba
 6. Vrátnica – 1osoba

 

3. Koncertná sála v DUF a javisko

Koncertná sála disponuje hľadiskom, lóžami, balkónom a javiskom.

Kapacita hľadiska je 276 miest

Kapacita lóži na 1. balkóne je 62 miest.

Kapacita 2. balkónu je 63 miest.

Spolu: 401 miest + vrátane čestnej lóže

Rozmery javiska:  12 x 7m

Zázemie pre účinkujúcich(šatne, toalety, zákulisie).

4 . Rozdelenie podujatí za účelom prenájmu

 1. Nekomerčné podujatia sa pre účel tohto cenníka rozumejú umelecké a neumelecké podujatia bez podpory sponzorov, aktivity realizované školami, kultúrne podujatia neziskových a mimovládnych organizácií, bez získania finančného grantu a podujatia so spoluorganizátorskou účasťou Štátneho komorného orchestra Žilina.
 2. Komerčnými podujatiami sa pre účel tohto cenníka rozumejú aktivity s komerčnou podporou(napr. sponzorované podujatia), podujatia zamerané na podporu predaja a zvýšenie obchodného zisku, zábavné programy a podujatia, ktoré nesúvisia s kultúrou a umením(konferencie, workshopy, prezentácie a pod.).
 3. Akcie, ktoré sú zamerané na vytváranie profesionálnych nahrávok

5. Prenájom špeciálnej techniky a vybavenia

 1. Prenájom koncertných krídel Steinway & Sons je poskytovaný výhradne profesionálnym umelcom.
 2. Prenájom organu, ktorý sa nachádza na javisku je poskytované výhradne profesionálnym umelcom.
 3. Prenájom dodatočného ozvučenia (mix pult + repro sústava)
 4. Prenájom javiskovej techniky (stoličky + stojany).
 5. Prenájom videoprojekcie (projektor + plátno).

6. Cenník prenájmu nebytových priestorov

 1. Cena za prenájom koncertnej sály DUF na realizáciu nekomerčných aktivít, vymedzených v §4, bode 1 tohto cenníka.
  1. Základná  cena………………………………………………………………………..130,-€/hodina
 2. Cena za prenájom koncertnej sály DUF na realizáciu komerčných aktivít, vymedzených v §4, bode 2 tohto cenníka sa odvíja od ceny vstupeniek za podujatie.
  1. Cena vstupenky od 0  – 10,-€    = jednorazová cena prenájmu   500,-€.
  2. Cena vstupenky od 11 – 15,-€   = jednorazová cena prenájmu   800,-€.
  3. Cena vstupenky od 16 – 20,-€   = jednorazová cena prenájmu  1000,-€.
  4. Cena vstupenky od 21,-€ a viac = jednorazová cena prenájmu  1300,-€.
  5. Cena prenájmu zahŕňa základné technické a personálne vybavenie podľa §2 tohto cenníka do 5 hodín. Každá začatá hodina navyše sa účtuje podľa §6, ods.1 tohto cenníka.
 3. Cena za prenájom koncertnej sály a javiska za účelom vytvárania profesionálnych nahrávok vymedzených v §4, bode 3 tohto cenníka.
  1. Cena za frekvenciu = 250,-€, (frekvencia zahŕňa nahrávanie, alebo skúšanie do 4hodín). Do frekvencie sa započítava každý začatý čas nad 2 hodiny.

V cene prenájmu je zahrnutá miestnosť pre vytvorenie réžie, šatne a služba na vrátnici.

 1. Cena za prenájom špeciálnej techniky a vybavenia vymedzených v §5 v bodoch 1-5 tohto cenníka.

Prenájom koncertného krídla Steinway & Sons D274…………… 350,-€/podujatie, alebo dve frekvencie nahrávania.

Prenájom koncertného krídla Steinway & Sons A188…………… 250,-€/podujatie, alebo dve frekvencie nahrávania.

Prenájom organu……………………………………………………………….220,-€/podujatie

Prenájom dodatočného ozvučenia.(mix pult + repro sústava…..150,-€/podujatie

Prenájom javiskovej techniky(stoličky + stojany)

60,-€/podujatie…………………………………………………………………. do 20ks,

110,-€/podujatie……………………………………………………………….. nad 20ks

Prenájom videoprojekcie…………………………………………………….250,-€/podujatie

 

 1. V odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa jedná o podujatia vymedzené v § 4, bode 1 tohto cenníka, môže riaditeľ organizácie znížiť sadzbu nájomného až na 1,-€/podujatie. Znížené nájomne ale nezahŕňa prevádzkové náklady na podujatie, ktoré je nájomca povinný vždy uhradiť podľa dohody.

7 . Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovanie nebytových priestorov do prenájmu v DUF administratívne zabezpečuje vedúci hospodárskeho úseku ŠKO Žilina na základe písomnej žiadosti odsúhlasenej programovým oddelením ŠKO Žilina.
 2. Prílohou cenníka je tlačivo „Žiadosť o jednorazový prenájom nebytových priestorov v DUF.
 3. Tento cenník nadobúda účinnosť od 1.11.2022.
 4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší cenník za prenájom priestorov ŠKO Žilina zo dňa 1.9.2017.

V prípade záujmu prosím kontaktujte:

Ing. Ľubomír Klimek

vedúci hospodárskeho úseku