Nové

Obnova fasády Trávničkovej budovy

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

HLAVIČKA FORMULÁRA 

Výber typu výzvy 

Výzva na predkladanie ponúk pre  zákazky s nízkou hodnotou bez eTrhoviska prieskumom.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV A ADRESY 

Štátny komorný orchester Žilina 

IČO: 00228672

Dolný Val 47, 011 28 Žilina

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek

Telefón: +421 903 847779

Email: lubomir.klimekkozilina.sk

Webové sídlo (internetová adresa) 

Hlavná adresa(URL): http://www.skozilina.sk/

I.3) KOMUNIKÁCIA 

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

DOMOV

Ďalšie informácie možno získať na adrese 

vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ 

Rekreácia, kultúra a náboženstvo

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA 

II.1.1) Názov 

Obnova fasády  Trávničkovho domu.

II.1.2) Hlavný kód CPV 

45234127-2 Stavebné práce

II.1.3) Druh zákazky 

Práce

II.1.4) Stručný opis 

Predmetom zákazky je obnova fasád Trávničkovho domu.

 

II.1.5) Informácie o častiach 

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2) OPIS 

II.2.2) Dodatočné kódy CPV 

 

II.2.3) Miesto dodania 

Kód NUTS 

SK031

Hlavné miesto dodania alebo plnenia 

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47

011 28 Žilina

II.2.4) Opis obstarávania 

Predmetom realizácie je obnova fasádneho náteru budovy, bez zateplenia. Úlohou realizácie je doplnenie chýbajúcich omietok, oprava jestvujúcich omietok, očistenie fasády od  nežiadúcich nánosov a samotná realizácia fasádneho náteru vo farebnom prevedení podľa výberu verejného obstarávateľa.Rekonštrukcia oôvodného soklu od ulice Dolný val.Realizácia antigrafitového náteru do výšky 3m z ulice Dolný val..

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Cena

II.2.6) Predpokladaná hodnota 

Bude určená po predložení ponúk výpočtom aritmetického priemeru.

II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody 

Trvanie v mesiacoch: 2

II.2.10)Informácie o variantoch 

Budú sa akceptovať varianty: Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE 

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI 

III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov 

                          Nepožaduje sa

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie 

Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť

Podľa § 32 ods. 2 písm. e ) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač doloží doklad o oprávnení     dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky výpisom z obchodného, alebo živnostenského registra. Výpis postačuje informatívny.

 

III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 

            Nepožaduje sa

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

            Nepožaduje sa

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky 

            Nepožaduje sa

 

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum a čas: 08.07.2022 10:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk 

Dátum a čas: 08.07.2022 10:15

Miesto: Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47

011 28 Žilina

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Účasť na otváraní ponúk zodpovedná osoba nahlási kontaktnej osobe 1 pracovný deň vopred.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE 

VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE 

Použije sa elektronické objednávanie

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia

Použijú sa elektronické platby

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA 

10.06.2022 Výzva_fasáda TrávničekSutazne podklady KO Restaurovanie fasady – platne od 30.03.2022SP fasáda TrávničekPríloha C5,Výkaz-výmerPríloha C5,Výkaz-výmer