Ukončené

Nákup toaletných potrieb

Cenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na nákup toaletných potrieb

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 011 28
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať bez DPH a s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
a)Papierové skladané utierky ZZ biele, dvojvrstvové, 10,5 x 22cm v poskladanom stave,
Cenu uvádzať za jedno balenie:
b) Toaletný papier 68m, dvojvrstvový,
Cenu uvádzať za kus:
c) Toaletný papier 26 cm, veľký – dvojvrstvový
Cenu uvádzať za kus:

Všetky ceny uvádzať bez DPH a s DPH

3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 20.09.2013 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie toaletných potrieb Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“

5. Predpokladaná hodnota zákazky
3000,- EUR
Podlimitná zákazka

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s víťazom na obdobie štyroch rokov.

7. Dátum zverejnenia
9.9.2013