Ukončené

Nákup strún pre sláčikové nástroje

Cenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na dodanie strún pre sláčikové nástroje.

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 011 28
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať  s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
HUSLE :    PIRASTRO:
Pirastro OLIV      struna G    (Au+Ag)    č. 2114
struna D1    (črevo-Ag)    č. 2118
Pirastro CHROMCOR    sada    (E-ball)
Pirastro EVAH PIRAZZI    sada
Pirastro EVAH PIRAZZI    struna E2
Pirastro EVAH PIRAZZI    struna A1
LARSEN:
Larsen Virtuoso Medium    sada
THOMASTIK :
Spirocore MEDIUM    struna A1    (Cr)    č. S 10
struna E2    (Cr)    č. S 8
Peter Infeld    sada
Dominant     struna E2        č. 129
struna A1        č. 131
struna D1    (Ag)    č. 132A
struna G        č. 133

vlasie Mongolské husľové najdlhšie – väčšia gramáž
kolofónia Pirastro OLIV EVAH – zelená
kolofónia Kaplan Premium dunkel
kolofónia BERNANDEL
kolofónia Pirastro Eudoxa Rosin

VIOLA :
D´ADDARIO:
D´ADDARIO Helicore    sada
D´ADDARIO Helicore    struna G
PIRASTRO:
Pirastro EVAH PIRAZZI    sada viola
vlasie Mongolské violové najdlhšie – väčšia gramáž

VIOLONČELO :    PIRASTRO:
Pirastro OBLIGATO    sada
PRIM:
Prim        sada

zvlhčovač pre violončelo
kolofónia PIRASTRO Cello Rosin
vlasie Mongolské violončelové najdlhšie – väčšia gramáž

KONTRABAS :    THOMASTIK :
Thomastik Belcanto GOLD    sada
Thomastik Spirocore    sada
PIRASTRO:
Pirastro  Evah Pirazzi    sada

vlasie Mongolské kontrabasové najdlhšie – väčšia gramáž
kolofónia NYMANS

3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 23.4.2014 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie strún pre sláčikové nástroje Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Podlimitná zákazka
6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ  vystaví jednorázovú objednávku na nákup požadovaného množstva.
7. Dodanie tovaru
Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky do sídla obstarávateľa do 1.6.2014
8. Dátum zverejnenia
9.4.2014