Ukončené

Poskytnutie tlačových služieb Štátnemu komornému orchestru Žilina

Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum

Druh zákazky: Služby.

 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1.Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
 
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
  
 Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
 § 6 ods. 1 písm. d).

 

 
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1.Opis
II.1.1.Názov zákazky
Poskytnutie tlačových služieb  Štátnemu komornému orchestru Žilina.

 

II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Podlimitná zákazka

 Hlavné miesto dodania tovarovSídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
 Predmetom zákazky je poskytnutie tlačových služieb  Štátnemu komornému orchestru Žilina.
II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky

Podľa objednávok na základe rámcovej dohody.

II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
 Viď II.3
II.2.2Predpokladaná hodnota zákazky .

Podlimitná zákazka podľa §4, ods.3, písmeno a), Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
 Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú zmluvu s víťazom súťaže na dobu dvoch  rokov.

 

 

 
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.Podmienky účasti
III.1.1.Osobné postavenie
 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 následovne: 1.

–      je oprávnený poskytovať služby. Požadovanú podmienku preukáže uchádzač dokladom o oprávnení poskytovať služby. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklad o oprávnení poskytovať služby predložením úradne overenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, osobné postavenie uchádzačov predkladá každý člen skupiny osobitne. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vystavených v českom jazyku.

 

Odôvodnenie: -podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.

 

III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

– neuplatňuje sa

  
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť

Nie.

III.1.4.Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
 Nie.

 

 
ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

Stanovenie ceny:

Obstarávateľ berie do úvahy najnižšiu cenu  ako súčet všetkých položiek.

1/ programové bulletiny – skladačka 21-10, papier 135 g, obojstranne natieraný lesklý – 8 stran,                                                                                  cena za kus:
2/ abonentné vstupenky 10,5 x 7.5 cm 200 g papier,        cena za kus:
3/ evidenčné karty, formát A5, papier 170 g,                    cena za kus:

 

Ceny uvádzať s DPH

 

  
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.Administratívne informácie
IV.2.1.Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Nie
IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
 Táto výzva zároveň plní funciku súťažných podkladov.
  
 Úhrada za súťažné podkladyNie.
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
 Dátum:do 14.10.2013. Čas: 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Poskytnutie tlačových služieb Štátnemu komornému orchestru Žilina – neotvárať.“

Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:

a) Identifikáciu uchádzača

b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.

c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1

d) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.

IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk
 Dátum: 14.10.2013. Čas: 10.15 h.
 MiestoSídlo verejného obstarávateľa.
 Keďže sa jedná o cenový prieskum, bude otváranie obálok neverejné.

 

 
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
.
VI.2.Ďalšie informácie
IV.2.1.  IV.2.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2.

IV.2.2. Náklady spojené s účasťou na súťaži v plnej miere hradia uchádzači.

 

VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy
09.10.2013