Ukončené

Ekonomické hotelové ubytovanie s parkoviskom v Žiline pre štandardných hostí ŠKO

Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis
II.1.1.    Názov zákazky
Ekonomické hotelové ubytovanie s parkoviskom v Žiline pre štandardných hostí ŠKO
II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Podlimitná zákazka

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
c)    Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania v Žiline pre hostí ŠKO Žilina, ktorí vyžadujú minimálne 3-hviezdičkový hotel so zabezpečeným parkoviskom pre osobné auto.

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah
Viď II.3
II.2.2    Predpokladaná hodnota zákazky .
Podlimitná zákazka podľa §4, ods.3, písmeno a), Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s víťazom súťaže na dobu dvoch  rokov.

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti
III.1.1.    Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 následovne: 1.
–    je oprávnený poskytovať služby. Požadovanú podmienku preukáže uchádzač dokladom o oprávnení poskytovať služby. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklad o oprávnení poskytovať služby predložením úradne overenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, osobné postavenie uchádzačov predkladá každý člen skupiny osobitne. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vystavených v českom jazyku.

Odôvodnenie: -podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
– neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie nasledovných služieb:
Ubytovanie v hoteloch s minimálnym počtom hviezdičiek: 3
Hotel musí byť vo vzdialenosti max. 500 m od Štátneho komorného orchestra,
musí mať parkovisko pre osobné autá, ktoré je zabezpečené kamerovým systémom.

III.1.4.    Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Stanovenie ceny:
1) za 1 noc v jednoposteľovej izbe štandard, max. 35 Eur s DPH
2) za 1 noc v jednoposteľovej luxusnej izbe
3) za 1 noc v dvojposteľovej izbe s oddelenými posteľami (twin) štandard, max. 50 Eur s DPH
4) za 1 noc v dvojposteľovej izbe s oddelenými posteľami (twin) lux
5) za 1 noc v apartmáne pre jednu osobu
6) za 1 noc v apartmáne pre 2 osoby
7) za 1 noc za jedno auto na zabezpečenom parkovisku
Ceny uvádzať s DPH .

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
200/2013
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Táto výzva zároveň plní funciku súťažných podkladov.

Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 2.9.2013. Čas: 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Ekonomické hotelové ubytovanie s parkoviskom v Žiline pre štandardných hostí ŠKO. – neotvárať.“

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1
d) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 2.09.2013. Čas: 10.45 h.
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Keďže sa jedná o cenový prieskum, bude otváranie obálok neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2.    Ďalšie informácie
IV.2.1.  IV.2.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2.
IV.2.2. Náklady spojené s účasťou na súťaži v plnej miere hradia uchádzači.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy
13.08.2013