Ukončené

Dodanie a montáž LED svietidiel

Cenový prieskum na dodanie tovaru podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na dodanie a osadenie led svietidiel s príslušenstvom.

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 011 28
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 8ks led svietidiel  s príslušenstvom nad javisko učinkujúcich umelcov.

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ceny uvádzať  s DPH, víťazom sa stane ponuka s najnižšou cenou za všetky nižšie uvedené produkty ako súčtom ponúknutých cien.
Led svietidlá:
TVL f1 WW-Code: 1236100096                                6ks                 cena za ks                         cena spolu
DW Fresnel-Code: 1236100094                               2ks                 cena za ks                         cena spolu
Príslušenstvo                                                                                                                                 cena spolu
Montáž                                                                                                                                          cena spolu
Cena celkom:

4.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 3
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

5. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 14.11.2014 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Dodanie Led svietidiel Štátnemu komornému orchestru Žilina- neotvárať.“

6. Predpokladaná hodnota zákazky
10. 100Eur

7. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ  vystaví jednorázovú objednávku na nákup požadovaného množstva.
8. Dodanie tovaru
Dodávateľ dodá tovar podľa objednávky do sídla obstarávateľa do 31.12.2014

9. Dátum zverejnenia
11.11.2014