Zrušené

Zabezpečenie autobusovej prepravy pre členov Štátneho komorného orchestra počas turné v Nemecku.

Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis
II.1.1.    Názov zákazky
Zabezpečenie autobusovej prepravy pre členov Štátneho komorného orchestra počas turné v Nemecku.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Podlimitná zákazka –nie bežne dostupné služby na trhu

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
c)    Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusovej prepravy pre členov Štátneho komorného orchestra na turné v Nemecku v dňoch 30.12.2015 – 11.1.2016

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah
Viď II.3
II.2.2    Predpokladaná hodnota zákazky .
-nižšia ako 20 000Eur,-

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ vyhotoví  jednorázovú objednávku.

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti
III.1.1.    Osobné postavenie
-neuplatňuje sa
III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
– neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť
Verejný obstarávateľ vyžaduje následné technické kritéria:
Jeden luxusný zájazdovú autobus s minimálnym počtom sedadiel  pre cestujúcich 49.
Vyhrievaný batožinový priestor
Služby v autobuse pre cestujúcich: občerstvenie (teplá a studené nápoje), video, WC.

III.1.4.    Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Stanovenie ceny:
Turné ŠKO Žilina Nemecko  30. 12. 2015  –  11. 1. 2016
30. december 2015    07:00    odchod zo Žiliny               1000 km (cez Poľsko)
21:00    príchod do Brém
31. december 2015 –         Koncert Brémy

1. január 2016 –         11:00    odchod do Kamen       220 km
14:00    príchod Kamen
16:00    generálka Kamen
Koncert Kamen
2. január 2016 –         12:00    odchod do Biedenkopf      170 km
14:00    príchod do Biedenkopf
koncert Biedenkopf

3. január 2016 –         10:00    odchod do Papenburg    380 km
15:00    príchod
koncert Papenburg

4. január 2016 –        12:00    odchod do Meppen      50 km
5. január 2016 –             koncert Meppen

6. január 2016 –         12:00    odchod do Delmenhorst    130 km
koncert Delmenhorst

7. január 2016 –         11:30    odchod do Bad Pyrmont    220 km
koncert Bad Pyrmont
8. január 2016 –         12:00    odchod do Einbeck      70 km
koncert Einbeck

9. január 2016 –         12:00    odchod do Helmstedt    130 km
koncert Helmstedt
10. január 2016 –             koncert Helmstedt

11. január 2016 –         09:00    odchod do Žiliny        830 km
21:00    príchod do Žiliny

Spolu najazdených kilometrov:                        3200 km
Počet cestujúcich:      43

Ceková cena s DPH za uvedené trasy.
IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Nie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Táto výzva zároveň plní funciku súťažných podkladov.

Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 09.12.2015. Čas: 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Zabezpečenie autobusovej prepravy pre členov Štátneho komorného orchestra- neotvárať.“

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1
d)fotografiu ponúkaného autobusu

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 28.08.2015. Čas: 10.15 h.
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Keďže sa jedná o cenový prieskum, bude otváranie obálok neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2.    Ďalšie informácie
IV.2.1.  IV.2.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2.
IV.2.2. Náklady spojené s účasťou na súťaži v plnej miere hradia uchádzači.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy
1.12.2015