Ukončené

Uskutočnenie stavebných prác

Cenový prieskum na dodanie služieb podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na uskutočnenie  stavebných  prác

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 011 28
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom je najnižšia cena, ako súčet za všetky jednotkové položky, ceny uvádzať bez DPH .
Druh činnosti/jednotka    Jednotková cena bez DPH v EUR
Sanácia starej omietky/ m2
Omietka jadrová/ m2
Omietka šťuková/ m2
zasieťkovanie/ m2
Odstránenie starého obkladu/ m2
Odstránenie starej dlažby/ m2
obklad/ m2
dlažba/ m2
marmolit/ m2
Zateplenie + zasieťkovanie/ m2
murovanie/ m2
Príprava stien na bielenie/ m2
bielenie/ m2
Oprava dlažby a obkladu/hod
Oprava omietok/hod
Osadenie zabudovaného záchodu/ks
Osadenie pisoáru/ks
Osadenie umývadla/ks
Natieračské práce/ m2
Klampiarenské opravy/hod
Sekanie drážky pre rozvod el. energie/bm
Povrchová úprava drážky pre rozvod el. energie/bm

3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať tieto služby

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 18.09.2013 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Uskutočnenie  stavebných  prác – neotvárať.“

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka do 29 999,-€

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s víťazom na obdobie dvoch rokov.

7. Dátum zverejnenia
10.9.2013