Zrušené

Ubytovanie v Berlíne s raňajkami na dve noci od 26. – do 28. 10. 2015.

Č.p.: 4-VO/2015-ŠKO

Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis
II.1.1.    Názov zákazky
Ubytovanie v Berlíne s raňajkami na dve noci od 26. – do 28. 10. 2015.
II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Podlimitná zákazka

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania pre členov ŠKO Žilina počas koncertov v Berlíne s raňajkami na dve noci od 26. – do 28. 10. 2015 pre 88 osôb.
(34 jednotiek, 27 dvojposteľových izieb – twins) v 4-5 hviezdičkovom hoteli  v okruhu max.15 km od budovy  „Rotes Rathaus“,  Rathausstraße 10178 Berlín  (bez delenia na 2  skupiny).

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah
(34 jednotiek, 27 dvojposteľových izieb – twins) v 4-5 hviezdičkovom hoteli  v okruhu max.15 km od budovy  „Rotes Rathaus“,  Rathausstraße 10178 Berlín  (bez delenia na 2  skupiny).

II.2.2    Predpokladaná hodnota zákazky .
Podlimitná zákazka podľa §4, ods.3, písmeno b), Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ  uzavrie zmluvu o poskytnutí ubytovacích služieb s víťazom prieskumného konania.Lehota dodania služby bude do 26.10.2015 a trvanie zmluvy bude do 28.10.2015 vrátane.

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti
III.1.1.    Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 následovne:
–    je oprávnený poskytovať služby. Požadovanú podmienku preukáže uchádzač dokladom o oprávnení poskytovať služby.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
– neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť
Nie.
III.1.4.    Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
1) cena celkom s DPH
2) kvalita hotela (počet hviezdičiek),(vypísať adresu hotela)
3) vzdialenosť od určenej adresy v km
Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, to znamená, nie najlacnejšiu, ale ponuku, ktorá bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa aj z hľadisla kvality a vzdialenosti hotela od danej adresy.

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
Nie
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Táto výzva zároveň plní funciku súťažných podkladov.

Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 15.05.2015. Čas: 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “Zabezpečenie hotelového ubytovania v Nemecku , alebo mailom na adresu kontaktnej osoby. Ponuka zaslaná mailom musí byť podpísaná. Ponuka môže byť zaslaná aj v Nemeckom jazyku.

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1
d) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu III.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk a vyhodnocovania ponúk
Dátum: 15.05.2015. Čas: 10.15 h.
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Keďže sa jedná o cenový prieskum, bude otváranie obálok a vyhodnocovanie neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2.    Ďalšie informácie
IV.2.1.  IV.2.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2.
IV.2.2. Náklady spojené s účasťou na súťaži v plnej miere hradia uchádzači.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy
04.05.2015