Ukončené

Služby pre odbornú starostlivosť o klavíre

Číslo spisu:

Výzvana predkladanie ponúk
zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis
II.1.1.    Názov zákazky

„Služby pre odbornú starostlivosť o klavíre“

II.1.2.    Druh zákazky a miesto poskytovania služieb
Podlimitná zákazka

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
Služby
NUTS kód:
SK031.

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Odborná starostlivosť o klavíry a čembalo Lindholm v priestoroch Štátneho komorného orchestra Žilina.

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah
Celkový počet klavírov: 9 z toho 2ks koncertné krídlo YAMAHA A STEINWAY
3.1.    Základná údržba:
3.1.1.    Rozsah pracovnej náplne:
3.1.1.1.    kontrola a úpravy vnútornej hygieny,
3.1.1.2.    drobné opravy funkčnosti a regulácie mechaniky, klávesov, tlmičov a pedálov,
3.1.1.3.    ladenie – podľa tónu a1 = 442 Hz,
3.1.1.4.    kontrola a úpravy intonovania kladiviek.
3.1.2.    Termín pracovnej náplne: v mesiacoch júl a august
3.1.3.    Miesto plnenia: všetky klavíry.
3.1.4.    Množstvo plnenia: 1x

3.2.    Pravidelná technická údržba:
3.2.1.    Rozsah pracovnej náplne:
3.2.1.1.    drobné opravy funkčnosti mechaniky, klávesov, tlmičov a pedálov,
3.2.1.2.    kontrola a úpravy regulácie mechaniky, klávesov, tlmičov a pedálov,
3.2.1.3.    hygiena klávesov a skrine,
3.2.1.4.    ladenie – podľa tónu a1 = 442 Hz,
3.2.1.5.    kontrola a úpravy intonovania kladiviek.
3.2.2.    Termín pracovnej náplne: od 01. 09.  do 31. 08.

3.2.3.    Miesto plnenia:
3.2.3.1.    Koncertná sála: pred každou skúškou, gen. skúškou a koncertom podľa plánu a ďalších požiadaviek ŠKO a to len maximálne len dva klavíry súbežne.
3.2.3.2.    Zasadačka: 1x mesačne bez ohľadu na využitie.
3.2.3.3.    Ostatne klavíry: 4x v termíne prac. náplne podľa bodu 3.2.2. bez ohľadu na využitie.

3.3.    Servisná asistencia počas skúšok, gen. skúšok a koncertov – do konca výkonu umelca:
3.1.    Termín pracovnej náplne: od 01. 09.  do 31. 08.
3.2.    Miesto plnenia:
3.2.1.    Koncertná sála
3.4.    Nahrávky:
3.4.1.    Termín pracovnej náplne: od 01. 09. do 31. 08.
3.4.2.    Rozsah pracovnej náplne: 12 frekvencií.
3.4.3.    Miesto plnenia: koncertná sála.
3.4.4.    Účel:
3.4.4.1.    Nahrávky ŠKO so sólistom.
3.4.4.2.    Nahrávky so sprievodným klavírom v orchestri.
3.4.4.3.    Sólové nahrávky pre ŠKO.

3.3     Doplnkové služby:
3.3.1     Asistencia pri prenášaní klavírov a čembala v rámci budovy ŠKO.
3.3.2     Usmerňovanie osobnej starostlivosti objednávateľa o klavíry a čembalo.
3.3.3     Poskytovanie informácií k odbornej starostlivosti.
3.3.4     Poskytovanie informácií o aktuálnom technickom stave klavírov a čembala.
3.3.5     Poskytovanie informácií o poškodeniach alebo poruchách klavírov a čembala, ktoré by vážne ob¬medzovali ich funkčnosť a následne produkciu skúšky alebo koncertu.
3.3.6     Poradenstvo pri nákupe nových klavírov.
II.2.2    Predpokladaná hodnota zákazky .
8760 Eur s DPH

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú zmluvu s víťazom súťaže na dobu dvoch  rokov.

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti
III.1.1.    Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 následovne:
–    je oprávnený poskytovať služby. Požadovanú podmienku preukáže uchádzač dokladom o oprávnení poskytovať služby. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklad o oprávnení poskytovať služby predložením úradne overenej fotokópie potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, osobné postavenie uchádzačov predkladá každý člen skupiny osobitne. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov vystavených v českom jazyku.

Odôvodnenie: -podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa vyžadujú podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní obligatórne.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
– neuplatňuje sa

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač predloží výučný list ladiča klavírov. Overená fotokópia výučného listu bude opatrená vlastnoručným podpisom ladiča klavírov. Ďalej predloží certifikát od spoločnosti Steinway o spôsobilosti vykonávať servis klavírov zn. Steinway. Identifikačné údaje držiteľa certifikátu musia byť identické s osobou, ktorá bude daný servis vykonávať a uvedený certifikát bude predložený ako overená fotokópia certifikátu .
Oddôvodnenie – V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 Zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Podmienka týkajúca sa technickej alebo odbornej spôsobilosti je primeraná a je požadovaná za účelom preukázania odbornej spôsobilosti zabezpečiť služby na ladenie klavírov značky používanej obstarávateľom kvalifikovanými pracovníkmi.
III.1.4.    Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Hodnotenie ponúk : jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky . Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky a požiadavky a ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

Celková cena za služby bez DPH za obdobie 24 mesiacov:
Celková cena za služby s DPH za obdobie 24 mesiacov:
Celková cena za služby bez DPH za obdobie 1 mesiac:
Celková cena za služby s DPH za obdobie 1 mesiac:
IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Táto výzva zároveň plní funciku súťažných podkladov.

Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.2.    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 16.08.2013. Čas: 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom „Služby pre odbornú starostlivosť o klavíre“ – neotvárať.“

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1
d) Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu III. tejto výzvy na predkladanie ponúk
e)návrh zmluvy o dielo

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 16.08.2013. Čas: 10.15 h.
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa.
Keďže sa jedná o cenový prieskum, bude otváranie obálok neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2.    Ďalšie informácie
IV.2.1.  IV.2.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2.
IV.2.2. Náklady spojené s účasťou na súťaži v plnej miere hradia uchádzači.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy
07.08.2013