Ukončené

Oprava znehodnotených malieb a omietok v koncertnej sále Domu umenia Fatra

Cenový prieskum na dodanie služieb podľa §9, ods. 9, Zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní na opravu znehodnotených malieb a omietok v koncertnej sále Domu umenia Fatra.

1.VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 011 28
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikácia zákazky:
Kritériom je najnižšia cena,  ceny uvádzať bez DPH  za dielo celkom.
2.1  Špecifikácia zákazky
Predmetom zadania je konsolidácia uvoľnených povrchových náterov štukových plôch,
výzdob a detailov secesného stropu koncertnej sály  Domu umenia Fatra v Žiline a aj  vonkajších
balkónových plôch, s  predchádzajúcim dočistením  povrchov od prachu a depozitov znečistení.
Práce je potrebné vykonať  subjektom s oprávnením Komory reštaurátorov Slovenska na
reštaurovanie štuky  a štukových výzdob.
Cenu je možné určiť až po obhliadke s vlastným zameraním skutkového stavu. N azáklade tohoto verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku priamo na mieste, po predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.

3.Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
a) Identifikáciu uchádzača , obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ, banka, číslo účtu
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.
c) Plnenie kritéria – podľa 2
d) Oprávnenie Komory reštaurátorov Slovenska na reštaurovanie štuky  a štukových výzdob.

4. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:do 21.2.2014 do 10.00 h. v zalepenej obálke s názvom “súťaž- neotvárať!

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Podlimitná zákazka podľa §4, ods. 3, pís. a), Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.

6. Trvanie zmluvy
Obstarávateľ objedná potrebný rozsah prác  u dodávateľa jednorázovou objednávkou, pričom termín ukončenia prác nesmie presiahnúť dátum 20.3.2014.

7. Dátum zverejnenia
19.2.2014