Ukončené

Čistiace a údržbárske služby

Výzva na predkladanie ponúk – cenový prieskum

Druh zákazky: Služby.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1.Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
 
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
IČO: 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
PSČ: 010 01
Mesto/obec: Žilina
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Dolný Val 47, Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Klimek
Telefón: +421 412451118/ +421 903 847 779
Fax: +421 415626972
E-mail: lubomir.klimek@skozilina.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.skozilina.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.skozilina.sk

 

 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
  
  
I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
 Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
 § 6 ods. 1 písm. d).

 

 
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1.Opis
II.1.1.Názov zákazky
Čistiace a údržbárske práce..

 

II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Nie bežne dostupné služby na trhu, obstarávanie podľa  §9, ods.9 Zákona č. 25/2006

 Hlavné miesto dodania tovarovSídlo verejného obstarávateľa -ŠKO Žilina, Dolný Val 47, Žilina
II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
 Predmetom zákazky je vykonanie čistiacich a údržbárskych prác nevyhnutných na zabezpečenie chodu organizácie.

 

II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah
 Viď II.3
II.2.2Predpokladaná hodnota zákazky .

-§4, ods.3, Zákona č.25/2006

 

  
II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
 Verejný obstarávateľ vystaví jednorázovú objednávku na uskutočnenie požadovaných prác.

 

 

 
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.Podmienky účasti
III.1.1.Osobné postavenie

-neuplatňuje sa

III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie
 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

– neuplatňuje sa

  
III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť

-neuplatňuje sa

III.1.4.Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
 Nie.

 

 
ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

Stanovenie ceny:

1)  tepovanie 500 miest sedadiel v koncertnej sále-cena za jedno sedadlo

2) tepovanie kobercov, cca 200m2-cena za 1m2

3) odvoz nebezpečného odpadu (vyradený majetok, PC)-cena za 1 vývoz

 

4) údržbárske práce- cena za 1hodinu prác

5)čistiace a umývacie práce- cena za 1 hodinu prác

6)oprava malieb- cena za 1m2

Ceny uvádzať s DPH.

  
IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia
Nie.
  
  
IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk
 Dátum:do 02.12.2015.

Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

a) Identifikáciu uchádzača

b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email.

c) Plnenie kritéria – podľa IV.1.1

Ponuku je možné doručiť osobne, alebo email-om na adresu: lubomir.klimekkozilina.sk

 

 
IV.2.4.Dátum zverejnenia tejto výzvy
24.11.2015